“Daha dengeli, verimli,
emniyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir
bir ulaştırma için iş başındayız.”

 

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı

Nedim YEŞİL

1971 yılında Aydın’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aydın’da bitirdi. Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1996-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılından 2014 yılına kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde (DSİ) mühendis olarak çalıştı. DSİ’de çevre konularında başladığı çalışmalarına, 2004 yılında Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kurulması ve 2005 yılında ise Avrupa Birliği İle İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün kurulmasında aktif görev alarak devam etti. 2005 yılından 2013 yılına kadar geçen süre içerisinde;

 • Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı,
 • Çevre ve su konusundaki uluslararası sözleşmeler,
 • İklim Değişikliği,
 • Avrupa Birliği mevzuatı,
 • Avrupa Birliği’ne katılım çalışmaları (Çevre, Enerji ve Tarım Fasılları kapsamındaki)
 • Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası projelerin hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonu,
 • Merkezi finans ve ihale birimi tarafından gerçekleştirilen proje idari ve teknik değerlendirme komitesi çalışmaları,
 • Avrupa Birliği sözleşme prosedürlerine (Prag rules) tabi projelerin ihale, uygulama ve izleme süreçleri konularında çalıştı.

2013-2014 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nde uluslararası hidrolojik faaliyetler ve dış ilişkiler konularında görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında birçok toplantı, seminer, kongre, çalıştay, kurs ve arazi çalışmalarına iştirak etti.

9 Haziran 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü emrine Daire Başkanı olarak atanan Nedim Yeşil evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA) kapsamında, ulaştırma altyapı yatırımlarına sağlanan fonun yönetimi amacıyla Ulaştırma Operasyonel Programı’nı hazırlamış, program 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve UDHB Program Otoritesi olarak belirlenmiştir.

UOP'nin uygulanmasına yönelik olarak 15 Mayıs 2007 tarihli Bakan Oluru ile UDHB bünyesinde üç alt birimden müteşekkil bir IPA Uygulama Birimi oluşturulmuştur. IPA Koordinasyon ve Uygulama Alt Birimi 23 Temmuz 2009 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı ile ihale, sözleşme yönetimi ve mali yönetim fonksiyonları hariç olmak üzere akredite edilmiştir. Daha sonra, 12 Kasım 2012 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı ile ihale, sözleşme yönetimi ve mali yönetim fonksiyonları da akredite edilen UDHB, Ulaştırma OP Sözleşme Makamı olarak görev yapmaktadır.

5 Aralık 2011 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile UDHB, IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. AB Yatırımları Dairesi, mevcut durumda Programlama, İzleme ve Değerlendirme, İhale, Sözleşme Yönetimi, Mali Yönetim, Kalite Güvence ve Kontrol, Teknik Destek ve İnsan Kaynakları olmak üzere altı alt birimden oluşmaktadır.

Avrupa Birliği’nin 2007 – 2013 Dönemi (IPA I dönemi) mali yardımlarına ilişkin işbirliği kurallarını tespit eden "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma" 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu Çerçeve Anlaşma’nın 6. Maddesi f bendi uyarınca “Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü kapsamında yapılan yardımın yönetimi ve uygulanmasını sağlayacak, her bileşen ya da program için program otoriteleri” oluşturulması ve yetkililerinin atanması ülkemizce taahhüt edilmiştir. 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu taahhüt yerine getirilmiş olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulanması hususunda yetkili ve sorumlu Program Otoritesi olarak belirlenmiştir. IPA I döneminde Program Otoritesi olarak görev yapan UAB, Avrupa Birliği’nin 2014 – 2020 Dönemi (IPA II ) mali yardımlarının uygulanmasında da bu görevini sürdürmektedir.

11 Şubat 2015 tarihli Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma’da ve en son 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi ile güncellenen aşağıda sıralanan Çok-Yıllı Program Otoritesi görevlerini yerine getirmektedir:

 • İlgili ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının hazırlanması, uygulanması ve desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, projelerin seçilmesi ve değerlendirilmesi,
 • Programlama, ihale ve sözleşme yapılması, proje ve faaliyetlerin yürütülmesi veya tamamlanan proje ve faaliyetlerin kontrol edilmesi, ödemelerin yapılması, muhasebeleştirilmesi ile bunlara ilişkin uygulama sonrası kontrol, izleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak başta Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olmak üzere ilgili kurum ve makamlara gerekli bilgi, belge ve raporların belirlenen süresi içerisinde iletilmesi,
 • Programlama, izleme ve değerlendirme, teknik uygulama, kalite kontrol, ihale, finans, sözleşme, ödeme, muhasebe ve raporlama işlevlerini Avrupa Birliği’nin ilgili alanındaki kural ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek üzere gerekli kurumsal yapı ve kapasitenin oluşturulması,
 • Nihai Yararlanıcı Kuruma/Kuruluşa delege edilen hususlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen operasyonel anlaşmaların imzalanması.

 

 • Avrupa Birliğince ulaştırma altyapısı alanına sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesi’nin ilgili görevlerini yerine getirilmesi
 • Yıllık veya çok yıllık Ulaştırma Operasyonel Programlarının hazırlaması
 • Operasyonel Programın uygulanmasının kalitesini izleme hususunda gerekli dokümanların hazırlanmasını sağlaması; bu suretle Sektörel İzleme Komitesi çalışmalarına rehberlik edilmesi,
 • Yıllık Sektörel ve Nihai Uygulama Raporlarının hazırlanarak ve ilgili kurumlara sunulması
 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenecek yatırım ve faaliyetlere ilişkin projelerin seçilmesi,
 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin ihalelerinin Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması
 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin sözleşmelerini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması, yürütme, kontrol ve izlemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ödemelerinin yapılarak, muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • Operasyonların finansman için seçilmesini ve programlara uygulanabilir kriter ve yöntemlere uygun olarak onaylanmış olmasını ve bunların topluluk mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunun sağlanması,
 • Uygun bir denetim izi temini için tüm dokümanların muhafazası hakkında kurallar konulması,
 • İhale ve hibe prosedürlerini, takip eden sözleşmeleri, nihai faydalanıcılara yapılacak ödemeleri ve gerekli durumlarda yapılan ödemelerin geri alınmasının düzenlenmesi,
 • Sürdürülen Operasyonların uygulanmasına dâhil olan bütün birimlerin ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlamasının bulundurulması,
 • Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, harcamaya ilişkin yürütülen usullere ve doğrulamalara ilişkin her türlü gerekli bilginin sağlanması,
 • Raporlama ve bilgi sistemini kurularak, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması,
 • Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, ürünlerin veya hizmetlerin onay kararına uygun olarak teslim edildiğini ve nihai faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğru olduğunu sağlamak için doğrulamalar yapılması,
 • Usulsüzlük raporlamasının yapılması,
 • Tanıtım ve görünürlük gerekliliklerine uyulmasının sağlanması,
 • Komisyon tarafından yetki devrini takiben akreditasyon kriterinin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasına

ilişkin görevleri ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

 

 • Dairemizdeki personelin cinsiyete göre dağılımı*

               

 

 • Dairemizdeki personelin yaş gruplarına göre dağılımı*

                

 

 • Dairemizdeki personelin eğitim seviyesine göre dağılımı*

                

 

 • Dairemizdeki personelin lisans mezuniyet alanlarına göre yüzde dağılımı*

                

 

 • Dairemizdeki personelin fon yönetimi alanındaki tecrübe süresine göre dağılımı*

                 

 

 • Dairemizdeki personelin memuriyet süresine göre dağılımı**

                  

 

 • Dairemizdeki personelin birimlere göre dağılımı***

                   

 

 • Dairemizdeki personelin kadro ünvanına göre dağılımı*

                   

 

 

*Ocak 2020 itibariyle ABYD uzman personeli istatistiki bilgileridir, idari personel dahil edilmemiştir.

**Personele ait memuriyet süresi bilgileri 06.12.2019 tarihi itibariyle PERBİS sisteminden alınmıştır.

***5 geçici personelimiz mevcuttur.

 

Birimler Bazında Görev ve Sorumluluklar:

PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

 • Ulaştırma (Sektörel) Operasyonel Programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Proje seçim kriterlerinin belirlenmesi ve Programın içeriğine uygun projelerin seçilmesi,
 • Sektörel İzleme Komitesinin hazırlık çalışmalarının yürütülmesi,
 • “Yılık İş Planları” ve “Yıllık Uygulama Raporları”nın hazırlanması,
 • “Yıllık Sektörel Uygulama Raporu” ve “Nihai Sektörel Uygulama Raporu”nun hazırlanması ve sunulması,
 • Program kapanış faaliyetlerinin koordine edilmesi,

İHALE YÖNETİMİ BİRİMİ

 • İhale planın hazırlanması ve revize edilmesi,
 • Ön ihale ve ihale duyurularının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 • İhale dosyasının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 • İhale Değerlendirme Komitesi üyelerinin belirlenmesi ve değerlendirme sürecinin yönetilmesi,
 • İhale değerlendirme raporlarının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 • İhale evrakları hazırlık çalışmalarına katılım sağlanması,
 • Kazanan ve kaybeden firmaların bilgilendirilmesi,
 • Sözleşmenin hazırlanması ve imzalatılması.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ

 • Sözleşmelerin uygulanmasında Bakanlığımız, Faydalanıcı Kurum, Yüklenici, Müşavir ve AB Delegasyonu arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Projelerle ilgili toplantılara (üçer aylık yönlendirme komitesi, aylık ilerleme toplantısı, vb.) katılım sağlanması,
 • Sözleşme kapsamındaki onay süreçlerinin (uzman onayları, çalışma-zaman cetveli (time sheet), hafta sonu çalışma onayı, vb.) yürütülmesi,
 • Yıllık saha ziyaret planının hazırlanması, uygulanması ve raporlarının hazırlanması,
 • Mali Yönetim Biriminin ödeme tahminleri hazırlamasına katkı sağlanması,
 • Hak taleplerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonu,
 • Proje seviyesinde risk değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Zeyilnamelerin hazırlanması ve onaya sunulması.

MALİ YÖNETİM BİRİMİ

 • Fon Hazmetme Planlarının hazırlanması,
 • Firmaların ödeme taleplerinin incelenmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Ulusal Fon’dan (NF) Fon taleplerinin yapılması,
 • Harcama Beyannamesi hazırlanması ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ’ne (NAO) sunulması,
 • Aylık Mali Raporların hazırlanması ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ‘ne (NAO) sunulması,
 • Gerçekleşen ödemelere ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Aylık, 3 Aylık ve Yıllık Muhasebe Raporlarının hazırlanması ve Ulusal Fon’a sunulması.
 • Hak taleplerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonu,

KALİTE GÜVENCE VE KONTROL BİRİMİ

 • Akreditasyon sürecinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ret kayıtlarının tutulması ve raporlanması,
 • Usulsüzlük görevlisince usulsüzlük raporlamalarının yapılması,
 • Program Uygulama Rehberinin hazırlık ve revizyonunun koordinasyonu,
 • Proje Tanımlama Dokümanı ve Büyük Proje Başvuru Formu belgelerinin kalite kontrollerinin yapılması,
 • İhale aşamasındaki dokümanların kalite kontrolünün yapılması,
 • Sözleşme zeyilnamelerinin kalite kontrolünün yapılması,
 • Yıllık Güvence Beyanının hazırlanması ve koordine edilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin birimler arası koordinasyonu ve takibinin yapılması,
 • Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,

TEKNİK DESTEK VE İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

 
 • İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın 5. Eylem alanı altında belirtilen teknik destek aktiviteleriyle ilgili Proje Tanımlama Dokümanlarının ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması ve bu projelerin koordinasyonu ve izlenmesi,
 • Programın tanıtım faaliyetlerinin ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, İletişim Eylem Planının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve uygulanmasının sağlanması,
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın 5. Eylem alanı kapsamında finanse edilen Doğrudan Harcama Planı'nın yönetilmesi.